Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2017

Zakochanabezserca

Reposted fromgdziejestola gdziejestola
9214 b389
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viasatyra satyra

July 07 2017

Zakochanabezserca
3603 2b88
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viaanecianow anecianow
Zakochanabezserca

Milczymy, by nie pogorszyć sprawy. Tracimy szanse nic nie mówiąc.

Reposted frombomdia bomdia viagdziejestola gdziejestola
4107 bf8a 500

Reposted fromElkeringhausen Elkeringhausen viabrzask brzask
Zakochanabezserca
9645 c87c
Zakochanabezserca
7031 06e5 500
On the top of mount Rochetta, near lake garda, Trentino. ITaly.
Reposted fromkanusia kanusia viasilence89 silence89
Zakochanabezserca
Zakochanabezserca
8426 0570
Reposted fromShini Shini viapersona-non-grata persona-non-grata
Zakochanabezserca
7428 ca50
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow viamagdak magdak
Zakochanabezserca
1832 d6ca
seconds before...
Reposted fromdefinition-of-sex definition-of-sex viamagdak magdak
Zakochanabezserca
2341 0dfc 500
First lover
Reposted from050996 050996 viamagdak magdak
Zakochanabezserca
Zakochanabezserca
7516 850c

July 05 2017

Zakochanabezserca
Co się do cholery ze mną dzieje? czemu się tak zachowuje?
— Co mi robi taki rozpierdol w głowie?
Zakochanabezserca
Za tym tęsknie, że gdy wątpiłem w ludzi - nie wątpiłem w Ciebie.
— "miłość, po prostu"
Reposted fromdontforgot dontforgot viacytaty cytaty
Zakochanabezserca
5680 c5e5
Reposted frompeper peper viatoniewszystko toniewszystko
5047 5c1d 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viamole-w-filizance mole-w-filizance

July 04 2017

Zakochanabezserca
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl