Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 26 2018

Zakochanabezserca
6580 90ec
Reposted from4777727772 4777727772 viaAmericanlover Americanlover
Zakochanabezserca
7059 6a42
Zakochanabezserca
5887 7219 500
Reposted fromTamahl Tamahl viatobecontinued tobecontinued
Zakochanabezserca
Zakochanabezserca
Zakochanabezserca
0065 b774 500
Zakochanabezserca
"Kobiety lubią jasne sytuacje.
Jeżeli nie powiesz jej, że ją kochasz , zrobi to ktoś inny."
-Johnny Depp
Reposted fromHekate81 Hekate81 viawszystkodupa wszystkodupa
Zakochanabezserca
8228 3986
Zakochanabezserca
Zakochanabezserca
Zakochanabezserca
Zakochanabezserca
7415 b579
Reposted frompurrn purrn viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
Zakochanabezserca
7799 58dc
Reposted frominspiro inspiro viajointskurwysyn jointskurwysyn

January 29 2018

Zakochanabezserca
IX LO im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie, fot. F. Springer
Reposted fromciarka ciarka viasilence89 silence89
Zakochanabezserca
Zakochanabezserca
Był to bardzo intymny uśmiech. Taki, którym obdarza cię mężczyzna, gdy jest ciebie pewien i wie, że tylko trochę czasu dzieli go od dostania się do twojego ciała i ciebie.
— Laurell K. Hamilton
Reposted fromadriannak adriannak viawszystkodupa wszystkodupa
Zakochanabezserca
Zakochanabezserca

January 20 2018

Zakochanabezserca
Zakochanabezserca
Bo każdy może mieć problem, który dla kogoś będzie błahostką, a dla innych testem nie do przebycia. Życie może się rozsypać w ciągu sekundy. 
— I.M. Darkss
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viabanshe banshe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl